Civilno društvo

Savjet mladih Grada Opatije

Savjet mladih Grada Opatije je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća čiji članovi volonterski potiču, zagovaraju i usmjeravaju uočene i iskazane potrebe mladih prema Gradu, a prema podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u odnosu na 2016. godinu, broj aktivnih savjeta mladih u 2017. godini manji je za 40 iako postoji zakonska obaveza osnivanja savjeta mladih kao  savjetodavnih tijela na općinskim, gradskim i županijskim razinama. Na razini Republike Hrvatske od ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tek 18% njih izvršilo je tu obvezu. 

 

Kategorija