Grad Crikvenica poziva građane: Ukoliko još niste prijavite štetu od tuče

Dana 14. kolovoza 2023. godine župan Primorsko-goranske županije donio je Odluku o
proglašenju prirodne nepogode na području grada Crikvenice.
Shodno tome, pozivaju se oštećenici koji su na dan 25. srpnja 2023. godine na području grada
Crikvenice pretrpjeli štetu na imovini, da istu prijave na propisanom obrascu PN koji mora biti
popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom, a koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva.
Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN (u pdf formatu)
mogu se dostaviti putem e-pošte: info@crikvenica.hr te osobno u Grad Crikvenicu, Ulica
kralja Tomislava 85. Prijavi je potrebno priložiti fotodokumentaciju.
Prijave se zaprimaju do 22. kolovoza 2023. godine, nakon čega zaprimanje prijava više
nije moguće zbog poštivanja zakonskih rokova unosa u Registar štete.
Oštećenici mogu prijave osobno predati u pisarnici Grada Crikvenice ili u sobi broj 1 u
sljedeće dane u točno navedenom terminu:
17., 18., 21. i 22. kolovoza u vremenu od 8:30 do 10:30 sati.

Napomena: Svi oštećenici koji su svoju prijavu već podnijeli na propisanom PN obrascu, ista
će se uvažiti, osim ukoliko nije u cijelosti ispunjena ili je došlo do promjene podataka.
Molimo građane da još jednom pregledaju prethodno dostavljene prijave.

Dodatne informacije:
 Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju
 Sukladno članku 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(“Narodne novine” broj 16/19, dalje u tekstu: Zakon) sredstva pomoći za ublažavanje i
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

 1. štete na imovini koja je osigurana
 2. štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete
  propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
 3. neizravne štete
 4. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i
  stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim
  propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja
  rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada
  oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela
 5. štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje
  zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka
  prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
 6. štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema
  odredbama ovoga Zakona
 7. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene
  imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.
   U skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu
  sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5%
  iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,
   Konačnu odluku o isplati sredstava pomoći donosi Vlada Republike Hrvatske, na
  prijedlog Državnog povjerenstva.