Najavljena međunarodna konferencija „Kriza mentalnog zdravlja – Djeca i mladi 2030.?“

Dvodnevna međunarodna konferencija „Kriza mentalnog zdravlja –  Djeca i mladi 2030.?“, održat će se 9. i 10. listopada 2023. godine u Opatiji.

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dodijeljena su sredstva Ministarstva zdravstva za provedbu „Programa prevencije ovisnosti o alkoholu, kocki i novim tehnologijama, u sklopu kojeg se, osim međunarodne konferencije, planira i osnaživanje kapaciteta dječjih vrtića i odgajatelja za provedbu kurikula jačanja otpornosti djece pod nazivom „RESCUR: Na valovima“.  

Voditelj Odsjeka za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja NZZJZ PGŽ i voditelj programa Darko Roviš naglasio je da su „stručnjaci i prije pandemije bolesti COVID-19 upozoravali na rastući problem mentalnog zdravlja djece i mladih, a po završetku pandemije bilježimo pravu epidemiju mentalnih bolesti i poteškoća među mlađom populacijom. Podaci su zaista alarmantni, danas bilježimo 100%tni porast depresivne i anksiozne djece u tinejđerskoj dobi, 300%tni porast hospitalizacija i pokušaja suicida te između 30% i 100% porasta  dolazaka u naše Savjetovalište za mlade pa slobodno možemo govoriti o pravoj krizi mentalnog zdravlja u ovoj specifičnoj populaciji. Upravo je to tema kojom ćemo se aktivno baviti na konferenciji u Opatiji“.

Dvodnevna konferencija okupit će više od 500 stručnjaka i donositelja odluka iz područja obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva i dr., s ciljem utvrđivanja trenutne situacije mentalnog stanja djece i mladih, utvrđivanja uzroka ovakvom stanju, iznalaženju novih rješenja i politika te utvrđivanju postojećeg stanja kadrovskih kapaciteta potrebnih za rješavanje ovog gorućeg javnozdravstvenog izazova.

Tema prvog dana konferencije je mentalno zdravlje, a drugi dan tematski je orijentiran na problem nasilja među djecom i mladima.Također, na konferenciji će se najaviti i novi programi,  između ostaloga i „RESCUR: Na valovima“, kojeg pokreće Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, a za sada će se provoditi u Dječjem vrtiću Rijeka i Dječjem vrtiću Snjeguljica.

Cilj programa je poučiti djecu vještinama potrebnim da prođu ,,životne testove“ i svladaju zapreke na putu odrastanja. Kurikulum je razvijen na europskim sveučilištima, a fokusira se na razvoj komunikacijskih vještina (učinkovita komunikacija i asertivnost), uspostavljanje i održavanje zdravih odnosa, razvijanje pozitivnog mišljenja, razvoj samoodređenja, izgradnju osobne snage i pretvaranje izazova u prilike.