Priopćenje gradonačelnika Vojka Obersnela o mjerama koje se poduzimaju s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica krize izazvane pandemijom

Gradonačelnik-Vojko-Obersnel

 

Kako bi se ublažile negativne posljedice koje će kriza izazvana pandemijom koronavirusa neminovno ostaviti na gospodarstvo pa tako i na živote građana, Grad Rijeka donio je i donosi niz različitih mjera. Tim povodom gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel daje sljedeće priopćenje:

 

Pozdravljam inicijativu političkih stranka koje traže donošenje mjera s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa, no moram reći da je Grad Rijeka već donio većinu mjera koje se predlažu, a svakodnevno se promišljaju i dogovaraju dodatne mjere, naravno u skladu s mogućnostima.

 

Tako je poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite, još 19. ožujka, na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka 2020. godine, odobreno ili će biti odobreno oslobađanje od plaćanja sljedećih davanja:

  • zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke,

  • zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte,

  • komunalne naknade,

  • spomeničke rente,

  • zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na upravljanje TD Rijeka plus d.o.o., Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o. i Rijeka sport d.o.o.

Inače, samo temeljem ovih mjera, u tri mjeseca proračun Grada Rijeke ostvarit će 23 do 25 milijuna kuna prihoda manje.

Treba reći i da se onima koji su već platiti davanja za ožujak neće vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.

Isto tako, Izmjenama  i dopunama Općeg poreznog zakona (OPZ) i Pravilnika o provedbi propisana je mogućnost da se obveznicima javnih davanja (poslovnim subjektima) kojima nije zabranjen rad, a koji imaju smanjene prihode, odgodi plaćanje obaveza dijela komunalne naknade i komunalnog doprinosa na rok od tri mjeseca uz mogućnost produženja roka i to na temelju pojedinačnih zahtijeva.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveza, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Dalje, KD Čistoća d.o.o. odgađa naplatu poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka 2020. godine.

Isto tako, zbog činjenice da se ne može sa sigurnošću reći koje će djelatnosti biti obuhvaćene mjerama zabrane ili obustave rada Nacionalnog stožera civilne zaštite, računi će se redovno izdavati unatoč tome što će biti obuhvaćeni mjerom odgode ili otpisa.

Odgađa se i pokretanje svih postupaka prisilne naplate i postupaka prisilnog iseljenja za vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja Grada Rijeke i trgovačkih i komunalnih društava u vlasništvu odnosno većinskom suvlasništvu Grada Rijeke.

Također, ovisno o razvoju situacije, Grad Rijeka će pravovremeno donijeti odluku o produljenju odgoda odnosno otpisa plaćanja obveza.

Dodatno, s obzirom na aktualnu situaciju, na najamninu za stanove u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke i komunalnu naknadu za sve stambene i garažne prostore neće se obračunavati zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje. Mjera se primjenjuje za navedena plaćanja za ožujak ove godine pa nadalje, a dok za to budu postojali razlozi.

Nadalje, putem Gradskog društva Crvenog križa osigurana je i dostava obroka građanima u potrebi i to na način da Grad Rijeka financira troškove prijevoza za sve korisnike, a za građanima koji spadaju u ugrožene skupine financira i troškove obroka.

Socijalni program s osiguranim sredstvima za sada pokriva sve postojeće troškove, no ukoliko bude potrebe, osiguranje dodatnih sredstava u tu svrhu bit će apsolutni prioritet, ako bude nužno, i preusmjeravanjem sredstava komunalne naknade, kako predlažu pojedini političari. Usput, pojedini političari spominju i promjene zakonu u svrhu, no takvo što nije potrebno obzirom da je ta promjena već donesena.

Isto tako, za period u kojem djeca ne pohađaju dječje vrtiće odnosno produžene boravke osnovnih škola ili cjelodnevnu nastavu, roditeljima se, naravno, neće naplaćivati nikakvih troškovi za te usluge.

Također, organiziran je i izvanredni javni prijevoz, smanjena je cijena radničkih mjesečnih karata za 50 posto, a korištenje parkirališta Rijeka plusa se ne naplaćuje.

Dalje, Grad Rijeka razmatra i mogućnost smanjenja plaća zaposlenicima gradske uprave i tvrtki te ustanova kojima je Grad osnivač, naravno u dogovoru sa socijalnim partnerima (sindikatima), a za konačnu odluku čeka se i najavljeni stav Vlade prema plaćama službenika i namještenika u javnoj upravi. No, tu je važno napomenuti kako se plaće ne mogu smanjivati svima u sustavu budući da se od nekih službi očekuje čak i pojačan angažman. Tako se plaće nikako ne mogu smanjivati vatrogascima Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke, djelatnicima Čistoće koji rade na terenu, djelatnicima vodovoda i kanalizacije koji rade na održavanju vodoopskrbnog sustava, vozačima Autotroleja su svakodnevno u dodiru s putnicima i slično.

Također, radi se i na nužnom preslagivanju programa Europske prijestolnice kulture budući da se trenutno ne može provoditi i za očekivati je da će dijelom doći do redukcije programa pa tako i ukupnog proračuna projekta, a posljedično i do smanjenja broja zaposlenih u tvrtci Rijeka 2020.

Treba reći i da, s ciljem prevencije širenja bolesti, svi zaposlenici sustava (Grad i gradske tvrtke i ustanove) koji to mogu rade od kuće, a dio zaposlenika koji trenutno imaju bitno manje posla od uobičajenog koristi godišnje odmore i slobodne dane.

U konačnici, podsjećam i da odlukom Vlade Republike Hrvatske o odgodi plaćanja poreza na dohodak, a time i prireza, koji su najvećim djelom prihod jedinica lokalne samouprave, Grad Rijeka već sudjeluje i daje značajan doprinos u olakšavanju prevladavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije korona virusa“, navodi gradonačelnik Obersnel.