Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada “Duplja“

deponij

Grad Novi Vinodolski je dana 29.srpnja 2019. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a financirane aktivnosti koje se provode u okviru ovog projekta su:

– izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta,
– stručni nadzor građenja,
– koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova,
– tehnička pomoć,
– aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Odlagalište neopasnog otpada „Duplja“ smješteno je na k.č. br. 9436/6 k.o. Novi na području grada Novi Vinodolski u Primorsko-goranskoj županiji na udaljenosti 7 km sjeverozapadno od grada Novi Vinodolski,  uz cestu Novi Vinodolski – Breze.

Otpad se na odlagalištu neopasnog otpada Duplja odlagao od 1969.godine, a sanacija odlagališta je započela 2005.godine. Izgradnjom pretovarne stanice, 2017.godine otpad se prestao odlagati na odlagalištu, te se isti od tada odvozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

Ovim projektom, izvršit će se konačno zatvaranje i rekultivacija dviju odlagališnih ploha. Radovi na sanaciji obuhvaćaju preoblikovanje odloženog otpada prema projektom definiranoj geometriji, izvedbu završnog prekrivnog sustava sa pasivnim sustavom otplinjavanja, izgradnju sustava za prikupljanja i odvodnju oborinskih voda, izgradnju hidrantske mreže za gašenje požara, te u konačnici čišćenje terena po rubu odlagališta s krajobraznim uređenjem odlagališta.

Završetkom svih predviđenih radova ostvarit će se sljedeći ciljevi:

sanacija odlagališta otpada,
smanjenje emisije štetnih plinova što će umanjiti negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje,
regeneracija zemljišta.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda