Sekundarni COVID centar za smještaj pacijenata na oporavku otvoren u Thalassotherapiji Opatija

Thalassotherapia