Utvrđivanje liste prioriteta za davanje stanova u najam: Objavljen poziv za podnošenje zahtjeva

Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam radi utvrđivanja Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Poziv je dostupan na stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr, a zahtjevi se podnose od 18. rujna 2023. g. do zaključno 16. listopada 2023. godine.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području grada Rijeke ako: 

          – on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike  Hrvatske,

          – on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam,

          – on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove, 

          – on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo pa i u slučaju da su isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, 

          – on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,

        – ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtijeva ostvarena u prethodnoj godini a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze iznose kako slijedi:

        – za samca – 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva;  

        – za obitelj s dva i više člana – 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.

Navedene uvjete trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2022. godinu iznosila je 7.653,00 kn (“Narodne novine” broj 24/2023).

Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatra se:

– bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci i posvojenici, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, 

– osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom (izvanbračni drug), 

– životni partner koji s njim stanuje ako je životno partnerstvo osoba istog spola sklopljeno pred nadležnim tijelom (životni partner), 

– životni partner koji s njim stanuje ako životno partnerstvo osoba istog spola nije sklopljeno pred nadležnim tijelom (neformalni životni partner), ako životna zajednica traje najmanje 3 godine i od početka udovoljava pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva osoba istog spola, 

 pod uvjetom da s podnositeljem zahtjeva odnosno najmoprimcem stanuju.

Uvjeti i mjerila za utvrđivanje liste prioriteta za davanje stanova u najam

1. dužina prebivanja na području grada Rijeke,

2. godine radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj, 

3. sudjelovanje u Domovinskom ratu, 

4. broj članova obiteljskog domaćinstva,

5. broj maloljetne djece i djece na redovitom školovanju, 

6. zdravstveno stanje, 

7. socijalno stanje, 

8. godine života. 

Zahtjevi se podnose od 18.09. do zaključno 16.10.2023. g.  osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje, šalteri broj 10, 11 i 12 – radnim danom od 9,00 do 14,00 sati ili putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s naznakom „ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE NA LISTU PRIORITETA“.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići na šalterima 10, 11 i 12 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr 

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gradsku imovinu, Rijeka, Titov trg 3 osobno ili putem telefona 209-341.